自己 의미와 발음

自己
간체 / 전통적인 단어

自己 한국어 정의

zì jǐ

 • 자신

HSK level


캐릭터

 • (zì): ...에서
 • (jǐ): 이미

自己를 사용한 문장 예

 • 下个月我要离开一段时间,你好好照顾自己。
  Xià gè yuè wǒ yào líkāi yīduàn shíjiān, nǐ hǎohǎo zhàogù zìjǐ.
 • 我们需要自己做出选择。
  Wǒmen xūyào zìjǐ zuò chū xuǎnzé.
 • 请根据这篇文章谈一谈自己的想法。
  Qǐng gēnjù zhè piān wénzhāng tán yī tán zìjǐ de xiǎngfǎ.
 • 他一直坚持自己的看法。
  Tā yīzhí jiānchí zìjǐ de kànfǎ.
 • 他把艺术看得比自己的生命更重要。
  Tā bǎ yìshù kàn dé bǐ zìjǐ de shēngmìng gèng zhòngyào.