Significado e pronúncia do 份

Caráter simplificado / tradicional

份 definição portuguesa

fèn

 • compartilhar

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 份

 • 请帮我发一份传真。
  Qǐng bāng wǒ fā yī fèn chuánzhēn.
 • 这份材料,请再复印两份。
  Zhè fèn cáiliào, qǐng zài fùyìn liǎng fèn.
 • 我很羡慕他有一份好工作。
  Wǒ hěn xiànmù tā yǒu yī fèn hǎo gōngzuò.
 • 我一个人吃了两份饭,太饿了。
  Wǒ yīgè rén chīle liǎng fèn fàn, tài èle.

Palavras contendo 份 , por nível de HSK