Lista de vocabulário HSK µ: a lista oficial de palavras HSK4

HSK 4 é um teste de 105 minutos. Inclui as mesmas partes do HSK nível 3, ou seja, ouvir, ler e escrever. Ele avalia a capacidade do candidato de se comunicar em uma ampla gama de tópicos e de se comunicar livremente com os habitantes locais. O objetivo deste teste de idioma é provar que você domina o chinês. O HSK Nível 4 avaliará sua capacidade de entender e expressar chinês fluentemente. Os alunos devem ser capazes de discutir vários tópicos e ter conversas fluentes com falantes nativos. Se você não estiver familiarizado com a estrutura de teste HSK clássica, você pode se preparar para esta etapa conosco.

Lista de palavras HSK 4

爱情
ài qíng
amar
安排
ān pái
arranjo
安全
ān quán
segurança
按时
àn shí
na hora
按照
àn zhào
de acordo com
百分之
bǎi fēn zhī
por cento

bàng
bastão
包子
bāo zi
pão
保护
bǎo hù
proteção
保证
bǎo zhèng
garantia
报名
bào míng
inscrever-se

bào
aguarde
抱歉
bào qiàn
desculpe

bèi
vezes
本来
běn lái
originalmente

bèn
estúpido
比如
bǐ rú
tal como
毕业
bì yè
graduação

biàn
por toda parte
标准
biāo zhǔn
padrão
表格
biǎo gé
formato
表示
biǎo shì
significa
表演
biǎo yǎn
atuação
表扬
biǎo yáng
elogio
饼干
bǐng gān
bolacha
并且
bìng qiě
e
博士
bó shì
phd
不过
bú guò
mas
不得不
bù dé bù
tem que
不管
bù guǎn
independentemente de
不仅
bù jǐn
não somente
部分
bù fen
seção

esfregar

cāi
acho
材料
cái liào
material
参观
cān guān
visita
餐厅
cān tīng
restaurante
厕所
cè suǒ
banheiro
差不多
chà bu duō
quase

cháng
gosto
长城
cháng chéng
grande muralha
长江
cháng jiāng
yangtze

chǎng
campo
超过
chāo guò
ultrapassarem
乘坐
chéng zuò
passeio
成功
chéng gōng
sucesso
成为
chéng wéi
tornar-se
诚实
chéng shí
honesto
吃惊
chī jīng
ser surpreendido
重新
chóng xīn
抽烟
chōu yān
fuma
出差
chū chāi
viagem de negócios
出发
chū fā
zarpar, fugir
出生
chū shēng
nascermos
出现
chū xiàn
aparecer
厨房
chú fáng
cozinha
传真
chuán zhēn
fax
窗户
chuāng hu
janela
词语
cí yǔ
palavras
从来
cóng lái
sempre
粗心
cū xīn
descuidado

cún
salve 
错误
cuò wù
erro
答案
dá àn
responda
打扮
dǎ ban
vestir-se
打扰
dǎ rǎo
perturbar
打印
dǎ yìn
impressão
打招呼
dǎ zhāo hu
cumprimentar
打折
dǎ zhé
desconto
打针
dǎ zhēn
injeção
大概
dà gài
provavelmente
大使馆
dà shǐ guǎn
embaixada
大约
dà yuē
sobre
大夫
dài fu
médico

dài
usava

dāng
quando
当时
dāng shí
então

dāo
faca
导游
dǎo yóu
guia turístico

dào
invertido
到处
dào chù
em toda parte
到底
dào dǐ
no final
道歉
dào qiàn
peça desculpas

get (verbo auxiliar)
得意
dé yì
orgulhoso
登机牌
dēng jī pái
cartão de embarque

děng
etc. (partícula)

baixo

inferior
地点
dì diǎn
localização
地球
dì qiú
terra
地址
dì zhǐ
endereço

diào
solta
调查
diào chá
pesquisa

diū
lançar
动作
dòng zuò
açao
堵车
dǔ chē
engarrafamento
肚子
dù zi
barriga
短信
duǎn xìn
sms
对话
duì huà
diálogo
对面
duì miàn
oposto
对于
duì yú
para
儿童
ér tóng
criança

ér
e
发生
fā shēng
ocorrer
发展
fā zhǎn
desenvolvimento de
法律
fǎ lv4
legal
翻译
fān yì
tradução
烦恼
fán nǎo
chateado
反对
fǎn duì
opor
方法
fāng fǎ
método
方面
fāng miàn
aspecto
方向
fāng xiàng
direção
房东
fáng dōng
senhorio
放弃
fàng qì
desistir
放暑假
fàng shǔ jià
férias de verâo
放松
fàng sōng
relaxar

fèn
compartilhar
丰富
fēng fù
rico
否则
fǒu zé
de outra forma
符合
fú hé
encontra o
付款
fù kuǎn
forma de pagamento
复印
fù yìn
cópia de
复杂
fù zá
complexo

rico
父亲
fù qīn
pai
负责
fù zé
seja responsável por
改变
gǎi biàn
mudança
干杯
gān bēi
felicidades
感动
gǎn dòng
em movimento
感觉
gǎn jué
sentir
感情
gǎn qíng
sentindo-me
感谢
gǎn xiè
obrigado

gǎn
ousar

gǎn
pressa

gàn
seco

gāng
somente
高速公路
gāo sù gōng lù
rodovia
胳膊
gē bo
braço

cada
公里
gōng lǐ
quilômetro
功夫
gōng fu
esforço
工资
gōng zī
salário
共同
gòng tóng
comum

gòu
o suficiente
购物
gòu wù
compras
估计
gū jì
estimativa
鼓励
gǔ lì
encorajar
故意
gù yì
deliberadamente
顾客
gù kè
cliente

guà
aguentar
关键
guān jiàn
o essencial
观众
guān zhòng
público
管理
guǎn lǐ
gestão

guāng
luz
广播
guǎng bō
difundir
广告
guǎng gào
publicidade

guàng
visita
规定
guī dìng
estipular
国籍
guó jí
país de cidadania
国际
guó jì
internacional
果汁
guǒ zhī
suco de fruta
过程
guò chéng
processo
海洋
hǎi yáng
oceano
害羞
hài xiū
tímido
寒假
hán jià
férias de inverno

hàn
suor
航班
háng bān
voar
好处
hǎo chu
beneficiar
好像
hǎo xiàng
gostar
号码
hào mǎ
número
合格
hé gé
qualificado
合适
hé shì
adequado
盒子
hé zi
caixa

hòu
grosso
后悔
hòu huǐ
arrepender
互联网
hù lián wǎng
a internet
互相
hù xiāng
entre si
护士
hù shi
enfermeira
怀疑
huái yí
dúvida
回忆
huí yì
recordações
活动
huó dòng
atividade
活泼
huó po
animado

huǒ
fogo
获得
huò dé
obtivermos
基础
jī chǔ
base
激动
jī dòng
excitação
积极
jī jí
positivo
积累
jī lěi
acumulação
即使
jí shǐ
mesmo se
及时
jí shí
oportuno

enviar
技术
jì shù
tecnologia
既然
jì rán
desde a
继续
jì xù
continue
计划
jì huà
plano
记者
jì zhě
repórter
加班
jiā bān
hora extra
加油站
jiā yóu zhàn
gás
家具
jiā jù
mobília

jiǎ
falso
价格
jià gé
preço
坚持
jiān chí
aderir a
减肥
jiǎn féi
perder peso
减少
jiǎn shǎo
cortar
建议
jiàn yì
sugira
将来
jiāng lái
futuro
奖金
jiǎng jīn
bônus
降低
jiàng dī
reduzir
降落
jiàng luò
aterrissagem

jiāo
cruz
交流
jiāo liú
comunicar com
交通
jiāo tōng
tráfego
郊区
jiāo qū
subúrbios
骄傲
jiāo ào
orgulhoso
饺子
jiǎo zi
dumplings
教授
jiào shòu
professor
教育
jiào yù
educação
接受
jiē shòu
aceitar
接着
jiē zhe
então
结果
jié guǒ
resultado

jié
seção
节约
jié yuē
salvando
解释
jiě shì
explicação
尽管
jǐn guǎn
apesar de
紧张
jǐn zhāng
tensão
禁止
jìn zhǐ
proibir
进行
jìn xíng
subir em
京剧
jīng jù
ópera de pequim
精彩
jīng cǎi
maravilhoso
经济
jīng jì
econômico
经历
jīng lì
experiência
经验
jīng yàn
experiência
景色
jǐng sè
visão
警察
jǐng chá
policiais
竞争
jìng zhēng
concorrência
竟然
jìng rán
na realidade
镜子
jìng zi
espelho
究竟
jiū jìng
exatamente

lift
举办
jǔ bàn
aguarde
举行
jǔ xíng
aguarde
拒绝
jù jué
recusar
聚会
jù huì
juntar
距离
jù lí
distância
开玩笑
kāi wán xiào
piada
开心
kāi xīn
feliz
看法
kàn fǎ
visão
烤鸭
kǎo yā
pato assado
考虑
kǎo lv4
considerar

árvore
科学
kē xué
ciência
咳嗽
ké sou
tosse
可怜
kě lián
patético
可是
kě shì
mas
可惜
kě xī
infelizmente
客厅
kè tīng
sala de estar
肯定
kěn dìng
certo

kōng
ar
空气
kōng qì
ar
恐怕
kǒng pà
eu estou com medo

amargo
矿泉水
kuàng quán shuǐ
água mineral

kùn
sonolento
困难
kùn nan
difícil
垃圾桶
lā jī tǒng
lixeira

puxar

quente
来不及
lái bu jí
muito tarde
来得及
lái de jí
muito tarde
来自
lái zì
de

lǎn
preguiçoso
浪费
làng fèi
desperdício
浪漫
làng màn
romântico
老虎
lǎo hǔ
tigre
冷静
lěng jìng
calma
理发
lǐ fà
corte de cabelo
理解
lǐ jiě
compreensão
理想
lǐ xiǎng
ideal
礼拜天
lǐ bài tiān
domigo
礼貌
lǐ mào
cortesia
例如
lì rú
por exemplo
力气
lì qi
força
厉害
lì hai
ótimo

liǎ
ambos
联系
lián xì
contato

lián
até
凉快
liáng kuai
se refrescar
零钱
líng qián
pequena mudança
另外
lìng wài
além do que, além do mais
流利
liú lì
fluente
流行
liú xíng
popular

liú
fique
旅行
lǚ xíng
viagem

luàn
caos
律师
lv4 shī
advogado
麻烦
má fan
problema
马虎
mǎ hu
descuidado

mǎn
cheio

máo
cabelo
毛巾
máo jīn
toalha
美丽
měi lì
lindo

mèng
sonhe
迷路
mí lù
dá o fora
密码
mì mǎ
senha
免费
miǎn fèi
livre

miǎo
segundo
民族
mín zú
nação
母亲
mǔ qīn
mãe
目的
mù dì
objetivo
耐心
nài xīn
paciente
难道
nán dào
é isso
难受
nán shòu
desconfortável

nèi
dentro
内容
nèi róng
conteúdo
能力
néng lì
habilidade
年龄
nián líng
era

nòng
faz
暖和
nuǎn huo
caloroso
偶尔
ǒu ěr
ocasionalmente
排队
pái duì
fila
排列
pái liè
arranjo
判断
pàn duàn
julgamento

péi
acompanhar
批评
pī píng
crítica
皮肤
pí fū
pele
脾气
pí qi
temperamento

piān
artigos

piàn
enganação
乒乓球
pīng pāng qiú
pingue-pongue
平时
píng shí
geralmente

partido
葡萄
pú tao
uva
普遍
pǔ biàn
universal
普通话
pǔ tōng huà
mandarim
其次
qí cì
em segundo lugar
其中
qí zhōng
entre eles
气候
qì hòu
clima
千万
qiān wàn
dez milhões
签证
qiān zhèng
visto

qiāo
batida

qiáo
ponte
巧克力
qiǎo kè lì
chocolate
亲戚
qīn qi
relativo

qīng
luz
轻松
qīng sōng
fácil
情况
qíng kuàng
acontecendo

qióng
pobre
区别
qū bié
a diferença

toma
全部
quán bù
todos
缺点
quē diǎn
desvantagem
缺少
quē shǎo
falta

què
mas
确实
què shí
de fato
然而
rán ér
contudo
热闹
rè nao
animado
任何
rèn hé
qualquer
任务
rèn wu
tarefa

rēng
lançar
仍然
réng rán
ainda
日记
rì jì
diário
入口
rù kǒu
entrada
散步
sàn bù
dar um passeio
森林
sēn lín
floresta
沙发
shā fā
sofá
伤心
shāng xīn
triste
商量
shāng liang
discutir
稍微
shāo wēi
um pouco
勺子
sháo zi
colher
社会
shè huì
sociedade

shēn
profundo
申请
shēn qǐng
inscrição
甚至
shèn zhì
até
生活
shēng huó
vida
生命
shēng mìng
vida
生意
shēng yì
o negócio

shěng
província

shèng
sobras
失败
shī bài
falha
失望
shī wàng
desapontado
师傅
shī fu
mestre
十分
shí fēn
muito
实际
shí jì
real
实在
shí zài
realmente
使
shǐ
faço
使用
shǐ yòng
usar
世纪
shì jì
século
是否
shì fǒu
se
适合
shì hé
adequado para
适应
shì yìng
adaptar

shōu
receber
收入
shōu rù
renda
收拾
shōu shi
pacote
首都
shǒu dū
capital
首先
shǒu xiān
em primeiro lugar
受不了
shòu bù liǎo
não aguento mais
受到
shòu dào
sofra
售货员
shòu huò yuán
vendedor

shū
perder
熟悉
shú xī
familiar com
数量
shù liàng
quantidade
数字
shù zì
digital

shuài
bonito
顺便
shùn biàn
a propósito
顺利
shùn lì
suavemente
顺序
shùn xù
ordem
说明
shuō míng
descrição
硕士
shuò shì
mestrado

morto
塑料袋
sù liào dài
saco de plástico
速度
sù dù
rapidez

suān
ácido
随便
suí biàn
casual
随着
suí zhe
junto com
孙子
sūn zi
neto
所有
suǒ yǒu
todos

tái
estação

tái
lift
态度
tài du
atitude
弹钢琴
tán gāng qín
tocar piano

tán
falar

tāng
sopa

táng
açúcar

tǎng
deitar

tàng
viagem
讨论
tǎo lùn
discutir
讨厌
tǎo yàn
ódio
特点
tè diǎn
características

menção
提供
tí gōng
providenciar
提前
tí qián
antecipadamente
提醒
tí xǐng
lembrar
填空
tián kòng
preencha o espaço em branco
条件
tiáo jiàn
doença

tíng
pare

tǐng
muito
通过
tōng guò
por
通知
tōng zhī
aviso prévio
同情
tóng qíng
simpatia
同时
tóng shí
simultaneamente

tuī
empurrar
推迟
tuī chí
adiar

tuō
descolar
袜子
wà zi
meia
完全
wán quán
completo
往往
wǎng wǎng
frequentemente
网球
wǎng qiú
tênis
网站
wǎng zhàn
local na rede internet
危险
wēi xiǎn
perigo
卫生间
wèi shēng jiān
banheiro
味道
wèi dào
gosto
温度
wēn dù
temperatura
文章
wén zhāng
artigo
污染
wū rǎn
poluição

não
无聊
wú liáo
entediado
无论
wú lùn
independentemente
误会
wù huì
mal entendido
吸引
xī yǐn
atrai
西红柿
xī hóng shì
tomate

xián
salgado
现金
xiàn jīn
dinheiro
羡慕
xiàn mù
inveja
相反
xiāng fǎn
em contraste
相同
xiāng tóng
o mesmo

xiāng
perfumado
详细
xiáng xì
detalhado

xiǎng
anel
橡皮
xiàng pí
borracha
消息
xiāo xi
notícia
小吃
xiǎo chī
lanche
小伙子
xiǎo huǒ zi
rapaz
小说
xiǎo shuō
ficção
效果
xiào guǒ
efeito
笑话
xiào huà
piada
心情
xīn qíng
humor
辛苦
xīn kǔ
difícil
信封
xìn fēng
envelope
信息
xìn xī
em formação
信心
xìn xīn
confiança
兴奋
xīng fèn
animado

xíng
linha

xǐng
despertar
幸福
xìng fú
feliz
性别
xìng bié
gênero
性格
xìng gé
personagem
修理
xiū lǐ
reparar
许多
xǔ duō
muito de
学期
xué qī
semestre

ya
sim
压力
yā lì
pressão
牙膏
yá gāo
pasta de dentes
亚洲
yà zhōu
ásia
严格
yán gé
rigoroso
严重
yán zhòng
grave

yán
sal
研究
yán jiū
o estudo
演出
yǎn chū
mostrar
演员
yǎn yuán
ator
眼镜
yǎn jìng
óculos
阳光
yáng guāng
luz solar
养成
yǎng chéng
desenvolve
样子
yàng zi
parece
邀请
yāo qǐng
convite
要是
yào shi
e se
钥匙
yào shi
chave
也许
yě xǔ
talvez
叶子
yè zi
folha

página
一切
yī qiè
todos

para
以为
yǐ wéi
pensar
意见
yì jiàn
opinião
艺术
yì shù
arte
因此
yīn cǐ
portanto
引起
yǐn qǐ
causa
印象
yìn xiàng
impressão

yíng
ganhar
应聘
yìng pìn
candidatar-se a
勇敢
yǒng gǎn
bravo
永远
yǒng yuǎn
para sempre e depois
优点
yōu diǎn
vantagem
优秀
yōu xiù
excelente
幽默
yōu mò
humor
尤其
yóu qí
especialmente

yóu
por
由于
yóu yú
devido a
邮局
yóu jú
agência dos correios
友好
yǒu hǎo
amigáveis
友谊
yǒu yì
amizade
有趣
yǒu qù
interessante
于是
yú shì
então
愉快
yú kuài
feliz

versus
羽毛球
yǔ máo qiú
badminton
语法
yǔ fǎ
gramática
语言
yǔ yán
língua
预习
yù xí
antevisão
原来
yuán lái
original
原谅
yuán liàng
perdoar
原因
yuán yīn
o motivo
约会
yuē huì
compromisso
阅读
yuè dú
ler

yún
nuvem
允许
yǔn xǔ
permitir
杂志
zá zhì
revista
咱们
zán men
nós
暂时
zàn shí
temporariamente

zāng
sujo
责任
zé rèn
responsabilidade
增加
zēng jiā
aumentar
占线
zhàn xiàn
ocupado
招聘
zhāo pìn
recrutamento

zhào
de acordo com
真正
zhēn zhèng
real
整理
zhěng lǐ
separar
正常
zhèng cháng
normal
正好
zhèng hǎo
na medida
正确
zhèng què
corrigir
正式
zhèng shì
formal
证明
zhèng míng
provar

zhī
do
支持
zhī chí
modo de espera
知识
zhī shi
conhecimento
值得
zhí de
vale a pena
植物
zhí wù
plantar
直接
zhí jiē
direto
职业
zhí yè
profissão
只好
zhǐ hǎo
tive
只要
zhǐ yào
enquanto

zhǐ
significa
至少
zhì shǎo
finalmente
质量
zhì liàng
qualidade

zhòng
peso
重点
zhòng diǎn
foco
重视
zhòng shì
valor
周围
zhōu wéi
por aí
主意
zhǔ yi
idéia
祝贺
zhù hè
felicitar
著名
zhù míng
famoso
专门
zhuān mén
especializado
专业
zhuān yè
profissão

zhuǎn
virar

zhuàn
ganhar
准确
zhǔn què
preciso
准时
zhǔn shí
na hora
仔细
zǐ xì
cuidado
自然
zì rán
natural
自信
zì xìn
confiança
总结
zǒng jié
resumindo

renda
最好
zuì hǎo
ao melhor
尊重
zūn zhòng
respeito
左右
zuǒ yòu
sobre
作家
zuò jiā
escritor
作用
zuò yòng
efeito
作者
zuò zhě
autor

zuò
assento
座位
zuò wèi
assento

Mais recursos para treinar para o teste 4 de nível HSK