Lista de vocabulário HSK µ: a lista oficial de palavras HSK3

O HSK nível 3 avalia as habilidades dos candidatos na prática diária de chinês. Isso representa o equivalente ao nível III da Escala de Proficiência em Língua Chinesa para Falantes de Outras Línguas e ao nível B1 do Quadro Europeu Comum de Referência (CEF). Os candidatos que passam do Nível 3 do HSK podem se comunicar com um nível básico em sua vida diária, acadêmica e profissional. Eles podem conduzir a maioria de suas conversas em chinês quando viajam para a China. O exame HSK Nível 3 consiste em seções de escuta, leitura e escrita. Ele contém 80 pontos no total.

Lista de palavras HSK 3


a
o que
阿姨
ā yí
tia

ǎi
curto
爱好
ài hào
passatempo
安静
ān jìng
fique quieto

colocar

bān
mover

bān
classe
办法
bàn fǎ
método
办公室
bàn gōng shì
escritório

bàn
metade
帮忙
bāng máng
socorro

bāo
pacote

bǎo
cheio
北方
běi fāng
norte

bèi
estar
鼻子
bí zi
nariz
比较
bǐ jiào
comparar
比赛
bǐ sài
jogos
笔记本
bǐ jì běn
caderno
必须
bì xū
tem que
变化
biàn huà
variedade
别人
bié rén
outras pessoas
冰箱
bīng xiāng
frigorífico
不但…而且…
bù dàn …ér qiě …
não só, mas também…
菜单
cài dān
cardápio
参加
cān jiā
participar

cǎo
relva

céng
chão

chà
diferença
超市
chāo shì
supermercado
衬衫
chèn shān
camisa
城市
chéng shì
cidade
成绩
chéng jì
notas
迟到
chí dào
tarde
除了
chú le
além de

chuán
balsa

chūn
primavera
词典
cí diǎn
dicionário
聪明
cōng ming
inteligente
打扫
dǎ sǎo
limpar \ limpo
打算
dǎ suàn
pretender

dài
banda
担心
dān xīn
preocupação
蛋糕
dàn gāo
bolo
当然
dāng rán
claro

de
solo (partícula)

dēng
luz
地方
dì fang
local
地铁
dì tiě
metrô
地图
dì tú
mapa
电梯
diàn tī
elevador
电子邮件
diàn zǐ yóu jiàn
o email

dōng
leste

dōng
inverno
动物
dòng wù
animal

duǎn
curto

duàn
segmento
锻炼
duàn liàn
exercite-se
多么
duō me
como
饿
è a
com fome
耳朵
ěr duo
orelha

cabelo
发烧
fā shāo
febre
发现
fā xiàn
encontrar
方便
fāng biàn
conveniência

fàng
colocar
放心
fàng xīn
tenha certeza

fēn
minuto
复习
fù xí
reveja
附近
fù jìn
perto
干净
gān jìng
limpar \ limpo
感冒
gǎn mào
frio
感兴趣
gǎn xìng qù
interessado em
刚才
gāng cái
agora mesmo
个子
gè zi
alta
根据
gēn jù
de acordo com

gēn
com

gèng
mais
公斤
gōng jīn
kg
公园
gōng yuán
parque
故事
gù shi
história
刮风
guā fēng
ventoso

guān
desligar
关系
guān xì
relação
关心
guān xīn
preocupação
关于
guān yú
em
国家
guó jiā
país

guò
passar (verbo)
过去
guò qu
passado
还是
hái shì
ainda é
害怕
hài pà
assustado
黑板
hēi bǎn
quadro-negro
后来
hòu lái
mais tarde
护照
hù zhào
passaporte

huā
flor (verbo)

huā
flor (substantivo)

huà
pintura

huài
mau
欢迎
huān yíng
bem-vinda
环境
huán jìng
arredores

huán
retorno (verbo)

huàn
mudança
黄河
huáng hé
rio amarelo
回答
huí dá
resposta
会议
huì yì
encontro
或者
huò zhě
ou
几乎
jī hū
quase
机会
jī huì
oportunidade

pólo
季节
jì jié
temporada
记得
jì de
lembrar
检查
jiǎn chá
um exame
简单
jiǎn dān
simples
健康
jiàn kāng
saúde
见面
jiàn miàn
conheçer

jiǎng
falar

jiào
ensinar

jiǎo

jiǎo
ângulo

jiē
pegar
街道
jiē dào
rua
结婚
jié hūn
casar
结束
jié shù
fim
节目
jié mù
programa
节日
jié rì
festival
解决
jiě jué
resolver

jiè
pedir emprestado
经常
jīng cháng
frequentemente
经过
jīng guò
depois de
经理
jīng lǐ
gerente

jiǔ
longo

jiù
velho
句子
jù zi
sentença
决定
jué dìng
decidir
可爱
kě ài
adorável

com sede

gravado
客人
kè rén
os convidados
空调
kōng tiáo
ar condicionado

kǒu
boca

choro
裤子
kù zi
calça
筷子
kuài zi
pauzinhos

lán
azul

lǎo
velho
离开
lí kāi
vá embora
礼物
lǐ wù
presente
历史
lì shǐ
história

liǎn
cara
练习
liàn xí
exercício

liàng
veículos
聊天
liáo tiān
para conversar com
了解
liǎo jiě
para entender
邻居
lín jū
vizinho
留学
liú xué
estudar no exterior

lóu
chão
绿
lv4
verde

cavalo
马上
mǎ shàng
imediatamente
满意
mǎn yì
satisfação
帽子
mào zi
chapéu

metro
面包
miàn bāo
pão
明白
míng bai
compreendo

toma
奶奶
nǎi nai
avó

nán
sul

nán
difícil
难过
nán guò
triste
年级
nián jí
grau
年轻
nián qīng
jovem

niǎo
pássaro
努力
nǔ lì
trabalhar duro
爬山
pá shān
escalada de montanha
盘子
pán zi
prato

pàng
gordura
啤酒
pí jiǔ
cerveja
皮鞋
pí xié
sapatos de couro
瓶子
píng zi
garrafa
其实
qí shí
de fato
其他
qí tā
de outros
奇怪
qí guài
estranho

passeio
起飞
qǐ fēi
descolar
起来
qǐ lái
levante-se
清楚
qīng chu
claro
请假
qǐng jià
pedir licença

qiū
outono
裙子
qún zi
saia
然后
rán hòu
então
热情
rè qíng
entusiasmo
认为
rèn wéi
pensar
认真
rèn zhēn
grave
容易
róng yì
fácil
如果
rú guǒ
em caso

sǎn
guarda-chuva
上网
shàng wǎng
fique online
声音
shēng yīn
som
生气
shēng qì
irritado
世界
shì jiè
mundo

shì
teste

shòu
fino
叔叔
shū shu
tio
舒服
shū fu
confortável
数学
shù xué
matemática

shù
árvore
刷牙
shuā yá
escove seus dentes

shuāng
duplo
水平
shuǐ píng
nível
司机
sī jī
motorista
太阳
tài yáng
sol
特别
tè bié
especialmente

téng
dor
提高
tí gāo
melhorar
体育
tǐ yù
educação física

tián
doce

tiáo
artigo
同事
tóng shì
colega
同意
tóng yì
aceita
头发
tóu fa
cabelo
突然
tū rán
de repente
图书馆
tú shū guǎn
biblioteca

tuǐ
perna
完成
wán chéng
executar

wǎn
tigela

wàn
dez mil
忘记
wàng jì
esqueço

wèi
para
为了
wèi le
a fim de

wèi
mordeu
文化
wén huà
cultura
西
oo
习惯
xí guàn
hábito
洗手间
xǐ shǒu jiān
banheiro
洗澡
xǐ zǎo
tome um banho

xià
verão

xiān
primeiro
相信
xiāng xìn
acreditam
香蕉
xiāng jiāo
banana

xiàng
gostar

xiàng
para
小心
xiǎo xīn
seja cuidadoso
校长
xiào zhǎng
diretor
新闻
xīn wén
notícia
新鲜
xīn xiān
fresco
信用卡
xìn yòng kǎ
cartão de crédito
行李箱
xíng lǐ xiāng
tronco
熊猫
xióng māo
panda
需要
xū yào
necessidade
选择
xuǎn zé
selecionar
要求
yāo qiú
afirmação
爷爷
yé ye
avô
一直
yī zhí
sempre
一定
yí dìng
com certeza
一共
yī gòng
total
一会儿
yī huì er
um tempo
一样
yī yàng
mesmo
以前
yǐ qián
antes
一般
yī bān
geral
一边
yī biān
um lado
音乐
yīn yuè
música
银行
yín háng
banco
饮料
yǐn liào
bebida
应该
yīng gāi
devemos
影响
yǐng xiǎng
influências

yòng
usar
游戏
yóu xì
jogos
有名
yǒu míng
famoso

yòu
além disso
遇到
yù dào
encontro

yuán
yuan
愿意
yuàn yì
disposto
月亮
yuè liang
lua

yuè
mais

zhàn
estação

zhāng
zhang

zhǎng
longo (verbo)
着急
zháo jí
ansioso
照顾
zhào gu
cuide de
照片
zhào piàn
foto
照相机
zhào xiàng jī
câmera

zhǐ
apenas (advérbio)

zhǐ
apenas (quantificador)
只有…才…
zhǐ yǒu …cái …
somente...
中间
zhōng jiān
intermediário
中文
zhōng wén
chinês
终于
zhōng yú
finalmente

zhǒng
espécie (quantificador)
重要
zhòng yào
importante
周末
zhōu mò
final de semana
主要
zhǔ yào
a principal
注意
zhù yì
nota
自己
zì jǐ
você mesmo
自行车
zì xíng chē
bicicleta
总是
zǒng shì
sempre

zuǐ
boca
最后
zuì hòu
finalmente
最近
zuì jìn
recente
作业
zuò yè
operação

Mais recursos para treinar para o teste 3 de nível HSK