Lista de vocabulário HSK µ: a lista oficial de palavras HSK5

HSK 5 é o penúltimo passo para passar o HSK. O nível 5 contém um teste de mais de duas horas, que avaliará sua capacidade de entender qualquer tipo de conteúdo. Para os níveis 3 e 4, a pontuação total do teste HSK 5 é de 300 pontos. Em outras palavras, cada seção dará a você 100 pontos. Você receberá um total de 180 pontos e, em seguida, o nível 5 do HSK será verificado. Os candidatos ao HSK5 devem ser capazes de ler jornais chineses ou assistir a filmes. Então esse é quase todo o entendimento necessário para a vida cotidiana e profissional.

Lista de palavras HSK 5


āi
ei

āi
ugh
爱护
ài hù
prezar
爱惜
ài xī
prezar
爱心
ài xīn
ame
安慰
ān wèi
conforto
安装
ān zhuāng
instalação

àn
costa

àn
sombrio
熬夜
áo yè
ficar acordado até tarde
把握
bǎ wò
aperto

bǎi
colocar
办理
bàn lǐ
lidar com
傍晚
bàng wǎn
tarde
包裹
bāo guǒ
pacote
包含
bāo hán
conter
包括
bāo kuò
incluir

báo
fino
保持
bǎo chí
manter
保存
bǎo cún
salve 
保留
bǎo liú
manter
保险
bǎo xiǎn
seguro
宝贝
bǎo bèi
bebê
宝贵
bǎo guì
valioso
报到
bào dào
check-in
报道
bào dào
relatório
报告
bào gào
relatório
报社
bào shè
jornal
抱怨
bào yuàn
reclamar
悲观
bēi guān
pessimista

bèi
costas
背景
bèi jǐng
fundo
被子
bèi zi
colcha
本科
běn kē
estudante universitário
本领
běn lǐng
habilidade
本质
běn zhì
natureza
彼此
bǐ cǐ
entre si
比例
bǐ lì
proporção
必然
bì rán
inevitável
必要
bì yào
necessário
毕竟
bì jìng
depois de tudo
避免
bì miǎn
evitar
编辑
biān jí
editar
鞭炮
biān pào
foguete
便
biàn
cocô
辩论
biàn lùn
debate
标点
biāo diǎn
pontuação
标志
biāo zhì
placa
表达
biǎo dá
expressão
表面
biǎo miàn
superfície
表明
biǎo míng
mostrar
表情
biǎo qíng
expressão
表现
biǎo xiàn
que executou
冰激凌
bīng jī líng
sorvete
病毒
bìng dú
vírus
播放
bō fàng
jogar
玻璃
bō li
vidro
博物馆
bó wù guǎn
museu
脖子
bó zi
pescoço
不断
bú duàn
continuar
不见得
bú jiàn de
não necessariamente
不耐烦
bú nài fán
impaciente
不要紧
bú yào jǐn
não importa
补充
bǔ chōng
suplemento
不安
bù ān
perturbado
不得了
bù dé liǎo
terrível
不然
bù rán
de outra forma
不如
bù rú
não tão bom quanto
不足
bù zú
insuficiente

pano
步骤
bù zhòu
degrau
部门
bù mén
departamento
财产
cái chǎn
propriedade
彩虹
cǎi hóng
arco iris

cǎi
pise
采访
cǎi fǎng
entrevista
采取
cǎi qǔ
toma
参考
cān kǎo
referência
参与
cān yù
participar
惭愧
cán kuì
envergonhado
操场
cāo chǎng
parque infantil
操心
cāo xīn
preocupação

livro
测验
cè yàn
teste
曾经
céng jīng
uma vez
叉子
chā zi
garfo
差距
chā jù
gap = vão

chā
inserir

chāi
desmantelar
产品
chǎn pǐn
produtos
产生
chǎn shēng
produzir
常识
cháng shí
senso comum
长途
cháng tú
longa distância

chāo
cópia de
超级
chāo jí
super

cháo
em direção
潮湿
cháo shī
molhado

chǎo
barulhento
吵架
chǎo jià
briga

chǎo
fritar
车库
chē kù
garagem
车厢
chē xiāng
carro
彻底
chè dǐ
completo
沉默
chén mò
silêncio

chèn
tirar proveito de

chēng
pesar
称呼
chēng hu
ligar
称赞
chēng zàn
elogio
成分
chéng fèn
ingrediente
成果
chéng guǒ
resultados
成就
chéng jiù
realização
成立
chéng lì
estabelecido
成人
chéng rén
adulto
成熟
chéng shú
maduro
成语
chéng yǔ
idioma
成长
chéng zhǎng
crescendo
承担
chéng dān
urso
承认
chéng rèn
reconhecimento
承受
chéng shòu
urso
程度
chéng dù
grau
程序
chéng xù
programa
诚恳
chéng kěn
sincero
吃亏
chī kuī
sofra
持续
chí xù
contínuo
池塘
chí táng
lagoa
迟早
chí zǎo
cedo ou tarde
尺子
chǐ zi
régua
翅膀
chì bǎng
asa
充电器
chōng diàn qì
carregador
充分
chōng fèn
cheio
充满
chōng mǎn
cheio

chōng
pressa
重复
chóng fù
repetir
宠物
chǒng wù
animal
抽屉
chōu ti
gaveta
抽象
chōu xiàng
abstrato

chǒu
feio

chòu
malcheiroso
出版
chū bǎn
publicação
出口
chū kǒu
exportar
出色
chū sè
excepcional
出示
chū shì
mostrar
出席
chū xí
comparecer
初级
chū jí
primário
除非
chú fēi
a menos que
除夕
chú xī
véspera de ano novo
处理
chǔ lǐ
lide com
传播
chuán bō
propagação
传染
chuán rǎn
infecção
传说
chuán shuō
lenda
传统
chuán tǒng
tradicional
窗帘
chuāng lián
cortina

chuǎng
pressa
创造
chuàng zào
crio

chuī
golpe
词汇
cí huì
vocabulário
辞职
cí zhí
renúncia
此外
cǐ wài
além do que, além do mais
刺激
cì jī
estimular
次要
cì yào
secundário
匆忙
cōng máng
pressa
从此
cóng cǐ
desde então
从而
cóng ér
assim
从前
cóng qián
antes
从事
cóng shì
se envolver no
粗糙
cū cāo
rude
促进
cù jìn
promover
促使
cù shǐ
pronto

vinagre

cuī
lembrar
存在
cún zài
existir
措施
cuò shī
medidas
答应
dā ying
promessa
达到
dá dào
alcançar
打工
dǎ gōng
trabalho em meio período
打交道
dǎ jiāo dào
lide com
打喷嚏
dǎ pēn tì
espirrar
打听
dǎ ting
questionar sobre
大方
dà fāng
generoso
大厦
dà shà
construção
大象
dà xiàng
elefante
大型
dà xíng
ampla

dāi
fique
代表
dài biǎo
representante
代替
dài tì
em vez de
待遇
dài yù
tratamento
贷款
dài kuǎn
empréstimo
单纯
dān chún
simples
单调
dān diào
monótono
单独
dān dú
sozinho
单位
dān wèi
unidade
单元
dān yuán
unidade
担任
dān rèn
servir como
耽误
dān wu
aguarde
胆小鬼
dǎn xiǎo guǐ
covarde

dàn
luz
当地
dāng dì
local
当心
dāng xīn
cuidado

dǎng
quadra
倒霉
dǎo méi
azarado
导演
dǎo yǎn
diretor
导致
dǎo zhì
resultando em
岛屿
dǎo yǔ
ilhas
到达
dào dá
chegadas
道德
dào dé
moral
道理
dào lǐ
razão
登记
dēng jì
registro
等待
děng dài
esperar
等于
děng yú
igual

solta
敌人
dí rén
inimigo
的确
dí què
de fato
地道
dì dao
típica
地理
dì lǐ
geografia
地区
dì qū
área
地毯
dì tǎn
tapete
地位
dì wèi
status
地震
dì zhèn
tremor de terra

passar
点心
diǎn xin
sobremesa
电池
diàn chí
bateria
电台
diàn tái
estação de rádio

diào
pescaria

dǐng
topo

dòng
congelar
动画片
dòng huà piān
desenho animado

dòng
orifício
豆腐
dòu fu
tofu

dòu
provocação
独立
dú lì
independente
独特
dú tè
único
度过
dù guò
gastar

duàn
quebrar

duī
amontoar
兑换
duì huàn
troca
对比
duì bǐ
comparado
对待
duì dài
tratar
对方
duì fāng
outro lado
对手
duì shǒu
oponente
对象
duì xiàng
objeto

dūn
tonelada

dūn
agachamento

dùn
pausa
多亏
duō kuī
obrigado
多余
duō yú
redundante

duǒ
faz
躲藏
duǒ cáng
ocultar
恶劣
è liè
mau
耳环
ěr huán
brinco
发表
fā biǎo
publicar
发愁
fā chóu
preocupação
发达
fā dá
desenvolvido
发抖
fā dǒu
tremendo
发挥
fā huī
jogar
发明
fā míng
invenção
发票
fā piào
fatura
发言
fā yán
falar
罚款
fá kuǎn
bem
法院
fǎ yuàn
quadra

fān
virar
繁荣
fán róng
prosperidade
反而
fǎn ér
em vez de
反复
fǎn fù
repetidamente
反应
fǎn yìng
reação
反映
fǎn yìng
refletir
反正
fǎn zhèng
de qualquer forma
范围
fàn wéi
alcance

fāng
quadrado
方案
fāng àn
programa
方式
fāng shì
o caminho
妨碍
fáng ài
dificultar
仿佛
fǎng fú
até parece

fēi
não-
肥皂
féi zào
sabão em barra
废话
fèi huà
absurdo
分别
fēn bié
respectivamente
分布
fēn bù
distribuído
分配
fēn pèi
distribuição
分手
fēn shǒu
rompimento
分析
fēn xī
análise
纷纷
fēn fēn
um após o outro
奋斗
fèn dòu
luta
疯狂
fēng kuáng
louco
风格
fēng gé
estilo
风景
fēng jǐng
panorama
风俗
fēng sú
personalizadas
风险
fēng xiǎn
risco
讽刺
fěng cì
ironia
否定
fǒu dìng
negativo
否认
fǒu rèn
negar

largura

socorro
服装
fú zhuāng
roupas
辅导
fǔ dǎo
coaching
复制
fù zhì
cópia de
妇女
fù nv3
mulheres
改革
gǎi gé
reforma
改进
gǎi jìn
melhorar
改善
gǎi shàn
melhorar
改正
gǎi zhèng
corrigir
概括
gài kuò
generalizar
概念
gài niàn
conceito

gài
cobrir
干脆
gān cuì
simplesmente
干燥
gān zào
seco
感激
gǎn jī
grato
感受
gǎn shòu
sentir
感想
gǎn xiǎng
pensamentos
赶紧
gǎn jǐn
se apresse
赶快
gǎn kuài
se apresse
干活儿
gàn huó r
trabalhos
钢铁
gāng tiě
aço
高档
gāo dàng
de luxo
高级
gāo jí
avançado

gǎo
se envolver no
告别
gào bié
despedir-se
格外
gé wài
particularmente
隔壁
gé bì
próxima porta
个别
gè bié
individual
个人
gè rén
pessoal
个性
gè xìng
personalidade
各自
gè zì
respectivo

gēn
raiz
根本
gēn běn
fundamental
公布
gōng bù
anunciar
公开
gōng kāi
público
公平
gōng píng
justo
公寓
gōng yù
apartamento
公元
gōng yuán
de anúncios.
公主
gōng zhǔ
princesa
功能
gōng néng
características
工厂
gōng chǎng
fábrica
工程师
gōng chéng shī
engenheiro
工具
gōng jù
ferramenta
工人
gōng rén
trabalhador
工业
gōng yè
indústria
恭喜
gōng xǐ
parabéns
贡献
gòng xiàn
contribuição
沟通
gōu tōng
comunicação
构成
gòu chéng
constituir
姑姑
gū gu
tia
姑娘
gū niang
menina
古代
gǔ dài
antigo
古典
gǔ diǎn
clássico
股票
gǔ piào
estoque
骨头
gǔ tou
osso
鼓舞
gǔ wǔ
inspirar
鼓掌
gǔ zhǎng
aplaudir
固定
gù dìng
fixo
挂号
guà hào
registrado

guāi
seja bom
拐弯
guǎi wān
virar
怪不得
guài bu de
não admira
关闭
guān bì
desligar

guān
oficial
观察
guān chá
observado
观点
guān diǎn
visão
观念
guān niàn
idéia
管子
guǎn zǐ
tubo
冠军
guàn jūn
campeão
光滑
guāng hua
suave
光临
guāng lín
venha
光明
guāng míng
brilhante
光盘
guāng pán
cd
广场
guǎng chǎng
quadrado
广大
guǎng dà
grande
广泛
guǎng fàn
amplamente
归纳
guī nà
indução
规矩
guī ju
regra
规律
guī lv4
lei
规模
guī mó
escala
规则
guī zé
regra
柜台
guì tái
contador

gǔn
lista

guō
panela
国庆节
guó qìng jié
dia nacional
国王
guó wáng
rei
果然
guǒ rán
realmente
果实
guǒ shí
fruta
过分
guò fèn
excessivo
过敏
guò mǐn
alergia
过期
guò qī
expirado

o que
海关
hǎi guān
costumes
海鲜
hǎi xiān
frutos do mar

hǎn
ligar
行业
háng yè
indústria
豪华
háo huá
luxo
好客
hào kè
hospitaleiro
好奇
hào qí
curioso
何必
hé bì
porque se importar
何况
hé kuàng
para não mencionar
合法
hé fǎ
legítimo
合理
hé lǐ
razoável
合同
hé tong
contrato
合影
hé yǐng
foto de grupo
合作
hé zuò
cooperação
和平
hé píng
paz
核心
hé xīn
testemunho

hèn
ódio
猴子
hóu zi
macaco
后背
hòu bèi
costas
后果
hòu guǒ
como resultado de
呼吸
hū xī
respirar
忽然
hū rán
de repente
忽视
hū shì
ignorar

panela
糊涂
hú tu
confuso
胡说
hú shuō
absurdo
胡同
hú tòng
beco
蝴蝶
hú dié
borboleta
花生
huā shēng
amendoim
华裔
huá yì
chinês

huá
escorregar

huà
desenhar
化学
huà xué
química
话题
huà tí
tema
怀念
huái niàn
senhorita
怀孕
huái yùn
gravidez
缓解
huǎn jiě
facilidade
幻想
huàn xiǎng
fantasia
慌张
huāng zhāng
pânico
黄金
huáng jīn
ouro
恢复
huī fù
restaurar

huī
onda

huī
cinzento
灰尘
huī chén
poeira
灰心
huī xīn
desanimado
汇率
huì lv4
taxa de câmbio
婚礼
hūn lǐ
casamento
婚姻
hūn yīn
casamento
活跃
huó yuè
ativo
伙伴
huǒ bàn
parceiro
火柴
huǒ chái
fósforos
或许
huò xǔ
possivelmente
基本
jī běn
básico
机器
jī qì
máquina
激烈
jī liè
feroz
肌肉
jī ròu
músculo
及格
jí gé
passar
急忙
jí máng
precipitadamente
急诊
jí zhěn
emergência
极其
jí qí
extremamente
集合
jí hé
conjunto
集体
jí tǐ
coletivo
集中
jí zhōng
concentrado
寂寞
jì mò
solitário
系领带
jì lǐng dài
use uma gravata
纪录
jì lù
registro
纪律
jì lv4
disciplina
纪念
jì niàn
comemorar
计算
jì suàn
cálculo
记录
jì lù
gravação
记忆
jì yì
memória
嘉宾
jiā bīn
hóspede
夹子
jiā zi
grampo
家庭
jiā tíng
família
家务
jiā wù
tarefas domésticas
家乡
jiā xiāng
cidade natal
假如
jiǎ rú
e se
假设
jiǎ shè
hipótese
假装
jiǎ zhuāng
fingir

jiǎ
uma
价值
jià zhí
valor

jià
casar
驾驶
jià shǐ
dirigir
兼职
jiān zhí
meio período
坚决
jiān jué
decididamente
坚强
jiān qiáng
forte
肩膀
jiān bǎng
ombro
艰巨
jiān jù
difícil
艰苦
jiān kǔ
difícil
剪刀
jiǎn dāo
tesouras

jiǎn
pegar
简历
jiǎn lì
currículo
简直
jiǎn zhí
simplesmente
健身
jiàn shēn
ginástica
建立
jiàn lì
configuração
建设
jiàn shè
construção
建筑
jiàn zhù
construção
键盘
jiàn pán
teclado
讲究
jiǎng jiu
prestar atenção em
讲座
jiǎng zuò
palestra
酱油
jiàng yóu
molho de soja
交换
jiāo huàn
troca
交际
jiāo jì
comunicação
交往
jiāo wǎng
contato

jiāo
derramar
胶水
jiāo shuǐ
cola
狡猾
jiǎo huá
destreza
角度
jiǎo dù
ângulo
教材
jiào cái
livro didático
教练
jiào liàn
treinador
教训
jiào xun
lição
接触
jiē chù
contato
接待
jiē dài
recepção
接近
jiē jìn
perto de
结实
jiē shi
sólido
阶段
jiē duàn
etapa
结构
jié gòu
estrutura
结合
jié hé
combinar
结论
jié lùn
em conclusão
结账
jié zhàng
a conta, por favor
节省
jié shěng
salve 
借口
jiè kǒu
com licença

jiè
sessão

jiè
sair
戒指
jiè zhi
anel
金属
jīn shǔ
metal
尽快
jǐn kuài
assim que possível
紧急
jǐn jí
urgente
谨慎
jǐn shèn
cauteloso
尽力
jìn lì
faça o seu melhor
尽量
jìn liàng
tente
近代
jìn dài
tempos modernos
进步
jìn bù
progresso
进口
jìn kǒu
importar
精力
jīng lì
energia
精神
jīng shén
espírito
经典
jīng diǎn
clássico
经商
jīng shāng
fazendo negócios
经营
jīng yíng
operativo
酒吧
jiǔ bā
barra

jiù
salve 
救护车
jiù hù chē
ambulância
舅舅
jiù jiu
tio
居然
jū rán
inesperadamente
桔子
jú zi
laranja
俱乐部
jù lè bù
clube
具备
jù bèi
ter
具体
jù tǐ
específico
巨大
jù dà
enorme
据说
jù shuō
é dito que

juān
doar
决赛
jué sài
finais
决心
jué xīn
determinação
绝对
jué duì
absoluto
角色
jué sè
funções
军事
jūn shì
militares
均匀
jūn yún
uniformemente
卡车
kǎ chē
caminhão
开发
kāi fā
desenvolvimento
开放
kāi fàng
abrir
开幕式
kāi mù shì
cerimônia de abertura
开水
kāi shuǐ
água fervente

kǎn
cortar
看不起
kàn bu qǐ
desprezar
看望
kàn wàng
visita

kào
por

peças
可见
kě jiàn
visível
可靠
kě kào
confiável
可怕
kě pà
terrível

grama
克服
kè fú
superar
刻苦
kè kǔ
trabalho duro
客观
kè guān
objetivo
课程
kè chéng
curso
空间
kōng jiān
espaço
控制
kòng zhì
ao controle
空闲
kòng xián
ocioso
口味
kǒu wèi
gosto

kuā
gabar-se
夸张
kuā zhāng
exagero
会计
kuài jì
contabilidade

kuān
largura
昆虫
kūn chóng
inseto
扩大
kuò dà
expandir
辣椒
là jiāo
pimenta

lán
barra

làn
podre
朗读
lǎng dú
leia em voz alta
劳动
láo dòng
trabalho
劳驾
láo jià
desculpe
姥姥
lǎo lao
avó
老百姓
lǎo bǎi xìng
pessoas comuns
老板
lǎo bǎn
patrão
老婆
lǎo pó
esposa
老实
lǎo shi
honesto
老鼠
lǎo shǔ
rato
乐观
lè guān
otimismo

léi
meu
类型
lèi xíng
tipos de
冷淡
lěng dàn
frio
厘米
lí mǐ
cm

pera
离婚
lí hūn
divórcio
理论
lǐ lùn
teoria
理由
lǐ yóu
razão
利润
lì rùn
lucro
利息
lì xī
interesse
利益
lì yì
interesse
利用
lì yòng
usar
力量
lì liang
poder
立即
lì jí
imediatamente
立刻
lì kè
imediatamente
联合
lián hé
junta
连忙
lián máng
rapidamente
连续
lián xù
contínuo
恋爱
liàn ài
apaixonado
粮食
liáng shi
comida
良好
liáng hǎo
boa

liàng
brilhante
了不起
liǎo bu qǐ
surpreendente
列车
liè chē
trem
临时
lín shí
temporário
灵活
líng huó
flexível

líng
sino
零件
líng jiàn
componentes
零食
líng shí
lanches
领导
lǐng dǎo
liderança
领域
lǐng yù
campo
流传
liú chuán
propagação
流泪
liú lèi
lágrimas
浏览
liú lǎn
squeaky toy

lóng
dragão

lòu
vazamento
录取
lù qǔ
admissão
录音
lù yīn
gravação
陆地
lù dì
terra
陆续
lù xù
um após o outro
轮流
lún liú
virar
论文
lùn wén
papel
逻辑
luó ji
lógica
落后
luò hòu
atrás

maldição
麦克风
mài kè fēng
microfone
馒头
mán tou
pão cozido no vapor
满足
mǎn zú
satisfazer
毛病
máo bìng
culpa
矛盾
máo dùn
contradição
冒险
mào xiǎn
aventura
贸易
mào yì
negociação
媒体
méi tǐ
meios de comunicação
煤炭
méi tàn
carvão
眉毛
méi mao
sobrancelha
美术
měi shù
arte
魅力
mèi lì
charme
梦想
mèng xiǎng
sonhe
密切
mì qiè
fechar
秘密
mì mì
segredo
秘书
mì shū
secretário
蜜蜂
mì fēng
abelha
面对
miàn duì
cara
面积
miàn jī
área
面临
miàn lín
voltado para
描写
miáo xiě
descrição
苗条
miáo tiáo
magro
敏感
mǐn gǎn
sensível
名牌
míng pái
marca famosa
名片
míng piàn
cartão de visitas
名胜古迹
míng shèng gǔ jì
locais de interesse
明确
míng què
claro
明显
míng xiǎn
óbvio
明星
míng xīng
celebridade
命令
mìng lìng
comando
命运
mìng yùn
destino

toque
摩托车
mó tuō chē
motocicleta
模仿
mó fǎng
imitar
模糊
mó hu
embaçado
模特
mó tè
modelo
陌生
mò shēng
estranho

mǒu
certo
木头
mù tou
madeira
目标
mù biāo
objetivos
目录
mù lù
índice
目前
mù qián
atualmente
哪怕
nǎ pà
mesmo se
难怪
nán guài
não admira
难免
nán miǎn
inevitável
脑袋
nǎo dài
cabeça
内部
nèi bù
interno
内科
nèi kē
medicina interna

nèn
concurso
能干
néng gàn
capaz
能源
néng yuán
energia

ńg
está bem
年代
nián dài
anos
年纪
nián jì
era

niàn
ler
宁可
nìng kě
em vez
牛仔裤
niú zǎi kù
jeans
农村
nóng cūn
área rural
农民
nóng mín
agricultor
农业
nóng yè
agricultura

nóng
concentrado
女士
nv3 shì
em
欧洲
ōu zhōu
europa
偶然
ǒu rán
acidental

pāi
atirar

pài
enviar
盼望
pàn wàng
esperança
培训
péi xùn
treinamento
培养
péi yǎng
cultivar
赔偿
péi cháng
compensação
佩服
pèi fú
admirar
配合
pèi hé
colaborar

pén
potes

pèng
colisão

lote
批准
pī zhǔn
aprovar

phi
疲劳
pí láo
fadiga

combine

piàn
folha
片面
piàn miàn
unilateral

piāo
com o vento
拼音
pīn yīn
pinyin
频道
pín dào
canal

píng
dependem
平均
píng jūn
média

píng
nível
平安
píng 'ān
seguro
平常
píng cháng
geralmente
平等
píng děng
igualdade
平方
píng fāng
quadrado
平衡
píng héng
saldo
平静
píng jìng
calma
评价
píng jià
avaliação
破产
pò chǎn
falência
破坏
pò huài
danificar
迫切
pò qiè
urgente
期待
qī dài
eu espero que
期间
qī jiān
período
其余
qí yú
o restante
奇迹
qí jì
milagre
企业
qǐ yè
empreendimento
启发
qǐ fā
iluminar
气氛
qì fēn
atmosfera
汽油
qì yóu
gasolina

qiān
placa
谦虚
qiān xū
modesto
前途
qián tú
futuro

qiǎn
raso

qiàn
devo

qiāng
arma de fogo

qiáng
parede
强调
qiáng diào
enfatizar
强烈
qiáng liè
forte

qiǎng
agarrar
悄悄
qiāo qiāo
silenciosamente

qiáo
veja
巧妙
qiǎo miào
inteligente

qiē
cortar
亲爱
qīn ài
querido
亲切
qīn qiè
tipo
亲自
qīn zì
pessoalmente
勤奋
qín fèn
diligente
清淡
qīng dàn
luz
轻视
qīng shì
desprezo
轻易
qīng yì
facilmente

qīng
verde
青春
qīng chūn
juventude
青少年
qīng shào nián
adolescentes
情景
qíng jǐng
cena
情绪
qíng xù
humor
请求
qǐng qiú
solicitação
庆祝
qìng zhù
comemoro
球迷
qiú mí
ventilador
趋势
qū shì
tendência
取消
qǔ xiāo
cancelar

casar
去世
qù shì
faleceu

quān
anel
全面
quán miàn
compreensivo
权利
quán lì
direito
权力
quán lì
esse poder

quàn
aconselhar
缺乏
quē fá
falta de
确定
què dìng
determinar
确认
què rèn
confirme

qún
grupo
燃烧
rán shāo
combustão

rào
por aí
热爱
rè ài
ame
热烈
rè liè
caloroso
热心
rè xīn
entusiasmado
人才
rén cái
talento
人口
rén kǒu
população
人类
rén lèi
humanidade
人民币
rén mín bì
rmb
人生
rén shēng
vida
人事
rén shì
pessoal
人物
rén wù
personagem
人员
rén yuán
pessoal
忍不住
rěn bu zhù
não posso ajudar
日常
rì cháng
diariamente
日程
rì chéng
cronograma
日历
rì lì
calendário
日期
rì qī
encontro
日用品
rì yòng pǐn
necessidades diárias
日子
rì zi
dia
如何
rú hé
como é
如今
rú jīn
agora

ruǎn
suave
软件
ruǎn jiàn
programas

ruò
fraco

borrifar
嗓子
sǎng zi
voz
色彩
sè cǎi
cor

shā
matar
沙漠
shā mò
deserto
沙滩
shā tān
de praia

shǎ
estúpido

shài
mostrar
删除
shān chú
excluir
闪电
shǎn diàn
relâmpago
善良
shàn liáng
bondade
善于
shàn yú
bom em
扇子
shàn zi
ventilador
伤害
shāng hài
doeu
商品
shāng pǐn
mercadoria
商务
shāng wù
o negócio
商业
shāng yè
o negócio
上当
shàng dàng
enganado

shé
serpente
舍不得
shě bu de
relutante
射击
shè jī
tiroteio
摄影
shè yǐng
fotografia
设备
shè bèi
equipamento
设计
shè jì
projeto
设施
shè shī
instalação

shēn
esticam
深刻
shēn kè
profundo
身材
shēn cái
figura
身份
shēn fèn
identidade
神话
shén huà
mito
神秘
shén mì
misterioso

shēng
subir
声调
shēng diào
tom
生产
shēng chǎn
produzir
生动
shēng dòng
vívido
生长
shēng zhǎng
crescer
绳子
shéng zi
corda
省略
shěng lüè
omitir
胜利
shèng lì
vitória
失眠
shī mián
insônia
失去
shī qù
perder
失业
shī yè
desemprego
湿润
shī rùn
úmido
狮子
shī zi
leão

shī
poesia
实话
shí huà
verdade
实践
shí jiàn
prática
实习
shí xí
prática
实现
shí xiàn
alcançar
实验
shí yàn
experimentar
实用
shí yòng
prático
时差
shí chā
fuso horário
时代
shí dài
era
时刻
shí kè
tempo
时髦
shí máo
elegante
时期
shí qī
período
时尚
shí shàng
moda
石头
shí tou
pedra
食物
shí wù
comida
使劲儿
shǐ jìn r
difícil
始终
shǐ zhōng
sempre
事实
shì shí
facto
事物
shì wù
coisa
事先
shì xiān
antecipadamente
似的
shì de
gostar
士兵
shì bīng
soldado
市场
shì chǎng
mercado
试卷
shì juàn
papel de teste
收获
shōu huò
recompensa
收据
shōu jù
recibo
手工
shǒu gōng
manual
手术
shǒu shù
cirurgia
手套
shǒu tào
luvas
手续
shǒu xù
formalidades
手指
shǒu zhǐ
dedo

shǒu
primeiro
受伤
shòu shāng
ferido
寿命
shòu mìng
vida
书架
shū jià
estante
梳子
shū zi
pente
舒适
shū shì
confortável
蔬菜
shū cài
legumes
输入
shū rù
entrar
熟练
shú liàn
especializado
属于
shǔ yú
pertencer

shǔ
número
鼠标
shǔ biāo
rato
数据
shù jù
dados
数码
shù mǎ
digital
摔倒
shuāi dǎo
cair

shuǎi
despejar
双方
shuāng fāng
ambos os lados

shuì
imposto
说不定
shuō bu dìng
talvez
说服
shuō fú
convencer
丝绸
sī chóu
seda
丝毫
sī háo
o mais leve
思考
sī kǎo
pensando
思想
sī xiǎng
pensamento

lágrima
私人
sī rén
privado
似乎
sì hū
parece
搜索
sōu suǒ
procurar por
宿舍
sù shè
dormitório
随身
suí shēn
carregar
随时
suí shí
a qualquer momento
随手
suí shǒu
casualmente

suì
partido
损失
sǔn shī
perda
缩短
suō duǎn
encurtar

suǒ
então

suǒ
fechadura
台阶
tái jiē
passos
太极拳
tài jí quán
tai chi
太太
tài tai
sra
谈判
tán pàn
negociação
坦率
tǎn shuài
franco

tàng
quente

táo
pêssego
淘气
táo qì
danadinho

táo
escapar
逃避
táo bì
escapar
讨价还价
tǎo jià huán jià
pechincha

tào
conjunto
特色
tè sè
características
特殊
tè shū
especial
特征
tè zhēng
característica
疼爱
téng ài
ame
提倡
tí chàng
promover
提纲
tí gāng
esboço
提问
tí wèn
pergunte
题目
tí mù
tema
体会
tǐ huì
experiência
体贴
tǐ tiē
atencioso
体现
tǐ xiàn
refletir
体验
tǐ yàn
experiência
天空
tiān kōng
céu
天真
tiān zhēn
ingênuo
调皮
tiáo pí
danadinho
调整
tiáo zhěng
ajustamento
挑战
tiǎo zhàn
desafio
通常
tōng cháng
geralmente
统一
tǒng yī
unir
痛苦
tòng kǔ
dor
痛快
tòng kuài
feliz

tōu
roubar
投入
tóu rù
investem no
投资
tóu zī
investimento
透明
tòu míng
transparente
突出
tū chū
proeminente
土地
tǔ dì
terra
土豆
tǔ dòu
batata
兔子
tù zi
coelho

vomitou

tuán
grupo
推辞
tuī cí
declínio
推广
tuī guǎng
promover
推荐
tuī jiàn
recomendar
退
tuì
retiro
退步
tuì bù
regressar
退休
tuì xiū
aposentadoria

wāi
torto
外公
wài gōng
vovô
外交
wài jiāo
diplomático
完美
wán měi
perfeito
完善
wán shàn
perfeito
完整
wán zhěng
completo
玩具
wán jù
brinquedo
万一
wàn yī
apenas no caso de
王子
wáng zǐ
principe
往返
wǎng fǎn
ida e volta
网络
wǎng luò
a internet
危害
wēi hài
prejuízo
威胁
wēi xié
ameaça
微笑
wēi xiào
sorrir
唯一
wéi yī
围巾
wéi jīn
cachecol
围绕
wéi rào
por aí
维修
wéi xiū
serviço
违反
wéi fǎn
violação
伟大
wěi dà
ótimo
委屈
wěi qū
errado
尾巴
wěi ba
rabo
位于
wèi yú
deitar em
位置
wèi zhi
posição
未必
wèi bì
não necessariamente
未来
wèi lái
futuro

wèi
estômago
胃口
wèi kǒu
apetite
温暖
wēn nuǎn
caloroso
温柔
wēn róu
concurso
文件
wén jiàn
arquivo
文具
wén jù
papelaria
文明
wén míng
civilização
文学
wén xué
literatura
文字
wén zì
texto

wén
cheiro

wěn
beijo
稳定
wěn dìng
estábulo
问候
wèn hòu
saudações
卧室
wò shì
quarto
握手
wò shǒu
apertar as mãos
屋子
wū zi
quarto
无奈
wú nài
desamparado
无数
wú shù
incontáveis
无所谓
wú suǒ wèi
não importa
武术
wǔ shù
artes marciais

não
物理
wù lǐ
fisica
物质
wù zhì
substância

névoa
吸取
xī qǔ
desenhar
吸收
xī shōu
absorver
戏剧
xì jù
drama

sistema
系统
xì tǒng
sistema
细节
xì jié
detalhe

xiā
cego
下载
xià zǎi
baixar

xià
susto
夏令营
xià lìng yíng
campo de verão
鲜艳
xiān yàn
brilhante
显得
xiǎn de
aparecer
显然
xiǎn rán
obviamente
显示
xiǎn shì
exibição

xiàn
município
现代
xiàn dài
moderno
现实
xiàn shí
realidade
现象
xiàn xiàng
fenômeno
限制
xiàn zhì
limite
相处
xiāng chǔ
lidar, se dar bem, conviver
相当
xiāng dāng
bastante
相对
xiāng duì
relativamente
相关
xiāng guān
relacionados
相似
xiāng sì
semelhante
香肠
xiāng cháng
linguiça
享受
xiǎng shòu
apreciar
想念
xiǎng niàn
senhorita
想象
xiǎng xiàng
imagine
象棋
xiàng qí
xadrez
象征
xiàng zhēng
símbolo

xiàng
item
项链
xiàng liàn
colar
项目
xiàng mù
projeto
消费
xiāo fèi
consumo
消化
xiāo huà
digestão
消极
xiāo jí
negativo
消失
xiāo shī
desaparecer
销售
xiāo shòu
vendas
小麦
xiǎo mài
trigo
小气
xiǎo qi
mesquinho
孝顺
xiào shun
piedade filial
效率
xiào lv4
eficácia

xiē
descansar

xié
oblíquo
写作
xiě zuò
escrita
心理
xīn lǐ
psicológico
心脏
xīn zàng
coração
欣赏
xīn shǎng
apreciar
信号
xìn hào
sinal
信任
xìn rèn
confiar em
形成
xíng chéng
formato
形容
xíng róng
descrever
形势
xíng shì
situação
形式
xíng shì
formato
形象
xíng xiàng
imagem
形状
xíng zhuàng
forma
行动
xíng dòng
açao
行人
xíng rén
pedestre
行为
xíng wéi
comportamento
幸亏
xìng kuī
felizmente
幸运
xìng yùn
por sorte
性质
xìng zhì
natureza
兄弟
xiōng dì
irmãos

xiōng
peito
休闲
xiū xián
casual
修改
xiū gǎi
modificar
虚心
xū xīn
modesto
叙述
xù shù
narrar
宣布
xuān bù
anunciar
宣传
xuān chuán
publicidade
学历
xué lì
educação
学术
xué shù
acadêmico
学问
xué wèn
conhecimento

xuè
sangue
寻找
xún zhǎo
pesquisa
询问
xún wèn
perguntar
训练
xùn liàn
treinamento
迅速
xùn sù
rápido
押金
yā jīn
depósito
牙齿
yá chǐ
dente
严肃
yán sù
grave
延长
yán cháng
ampliar
演讲
yǎn jiǎng
discurso
宴会
yàn huì
banquete
阳台
yáng tái
sacada

yǎng
coceira
样式
yàng shì
estilo

yāo
cintura

yáo
mexe

yǎo
mordida
要不
yào bù
ou
业务
yè wù
o negócio
业余
yè yú
amador

noite
依然
yī rán
ainda
一辈子
yí bèi zi
tempo de vida
一旦
yí dàn
uma vez
一律
yí lv4
sempre
一再
yí zài
repetidamente
一致
yí zhì
consistente
疑问
yí wèn
dúvida
移动
yí dòng
móvel
移民
yí mín
imigração
遗憾
yí hàn
arrepender

b
以及
yǐ jí
assim como
以来
yǐ lái
desde a
义务
yì wù
obrigação
亿
bilhão
意外
yì wài
acidente
意义
yì yì
significado
议论
yì lùn
falar
因而
yīn ér <