Significado e pronúncia do 保

Caráter simplificado / tradicional

保 definição portuguesa

bǎo

 • proteger

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 保

 • 请放心,我们会保证您的安全。
  Qǐng fàngxīn, wǒmen huì bǎozhèng nín de ānquán.
 • 人们应该保护环境。
  Rénmen yīnggāi bǎohù huánjìng.
 • 我保证,以后不迟到了。
  Wǒ bǎozhèng, yǐhòu bù chídàole.
 • 努力是取得成功的保证。
  Nǔlì shì qǔdé chénggōng de bǎozhèng.
 • 妈妈很注意保护皮肤。
  Māmā hěn zhùyì bǎohù pífū.

Palavras contendo 保 , por nível de HSK