Significado e pronúncia do 别

Caráter simplificado
Caráter tradicional

别 definição portuguesa

bié

 • não

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 别

 • 别唱歌了,跳舞吧。
  Bié chànggēle, tiàowǔ ba.
 • 太晚了,别看电视了。
  Tài wǎnle, bié kàn diànshìle.
 • 我希望你别走了。
  Wǒ xīwàng nǐ bié zǒule.
 • 你别急,我们再想想办法。
  Nǐ bié jí, wǒmen zài xiǎng xiǎng bànfǎ.
 • 别人都走了,为什么你还在这里?
  Biérén dōu zǒule, wèishéme nǐ hái zài zhèlǐ?

Palavras contendo 别 , por nível de HSK