Significado e pronúncia do 到

Caráter simplificado / tradicional

到 definição portuguesa

dào

 • para

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 到

 • 从家到学校很远。
  Cóng jiā dào xuéxiào hěn yuǎn.
 • 小猫跑到房间里去了。
  Xiǎo māo pǎo dào fángjiān lǐ qùle.
 • 从我家到公司,开车要 20 分钟。
  Cóng wǒjiā dào gōngsī, kāichē yào 20 fēnzhōng.
 • 我早上 9 点到公司。
  Wǒ zǎoshang 9 diǎn dào gōngsī.
 • 这是我第一次见到他。
  Zhè shì wǒ dì yī cì jiàn dào tā.

Palavras contendo 到 , por nível de HSK