Significado e pronúncia do 十

Caráter simplificado / tradicional

十 definição portuguesa

shí

 • dez

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 十

 • 现在十二点了。
  Xiànzài shí'èr diǎnle.
 • 这本书三十看见钱。
  Zhè běn shū sānshí kànjiàn qián.
 • 现在是十月。
  Xiànzài shì shí yuè.
 • 我们从第十课开始学习。
  Wǒmen cóng dì shí kè kāishǐ xuéxí.
 • 二十块零五分
  Èrshí kuài líng wǔ fēn

Palavras contendo 十 , por nível de HSK