Significado e pronúncia do 外

Caráter simplificado / tradicional

外 definição portuguesa

wài

 • exterior

Níveis HSK


Exemplos de frases com 外

 • 我在门外等你。
  Wǒ zài mén wài děng nǐ.
 • 外面下雨了。
  Wàimiàn xià yǔle.
 • 那些学生是外校的。
  Nàxiē xuéshēng shì wài xiào de.
 • 你向着门外走。
  Nǐ xiàngzhe mén wài zǒu.
 • 想学好外语,要多开口说。
  Xiǎng xuéhǎo wàiyǔ, yào duō kāikǒu shuō.

Palavras contendo 外 , por nível de HSK