Significado e pronúncia do 夫

Caráter simplificado / tradicional

夫 definição portuguesa

 • marido

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 夫

 • 右边第一个男人是我丈夫。
  Yòubiān dì yī gè nánrén shì wǒ zhàngfū.
 • 我丈夫在医院工作。
  Wǒ zhàngfū zài yīyuàn gōngzuò.
 • 李大夫,您明天上午在医院吗?
  Lǐ dàfū, nín míngtiān shàngwǔ zài yīyuàn ma?
 • 我最近在学习中国功夫。
  Wǒ zuìjìn zài xuéxí zhōngguó gōngfū.

Palavras contendo 夫 , por nível de HSK