Significado e pronúncia do 度

Caráter simplificado / tradicional

度 definição portuguesa

 • grau

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 度

 • 我刚做了一个顾客满意度调查。
  Wǒ gāng zuòle yīgè gùkè mǎnyì dù tiáo chá.
 • 秋天来了,温度开始降低了。
  Qiūtiān láile, wēndù kāishǐ jiàngdīle.
 • 他跑步的速度真快!
  Tā pǎobù de sùdù zhēn kuài!
 • 服务员对顾客的态度非常好。
  Fúwù yuán duì gùkè de tàidù fēicháng hǎo.
 • 进入冬季,温度越来越低。
  Jìnrù dōngjì, wēndù yuè lái yuè dī.

Palavras contendo 度 , por nível de HSK