Significado e pronúncia do 放

Caráter simplificado / tradicional

放 definição portuguesa

fàng

 • colocar

Níveis HSK


Exemplos de frases com 放

 • 现在 8 点 30放心。
  Xiànzài 8 diǎn 30 fàngxīn.
 • 把书放在桌子上吧。
  Bǎ shū fàng zài zhuōzi shàng ba.
 • 请放心,我会把事情办好的。
  Qǐng fàngxīn, wǒ huì bǎ shìqíng bàn hǎo de.
 • 房间的一角放了很多书。
  Fángjiān de yījiǎo fàngle hěnduō shū.
 • 把米饭放在这个碗里吧。
  Bǎ mǐfàn fàng zài zhège wǎn lǐ ba.

Palavras contendo 放 , por nível de HSK