Significado e pronúncia do 火

Caráter simplificado / tradicional

火 definição portuguesa

huǒ

 • fogo

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 火

 • 我下午 3 点去火车站。
  Wǒ xiàwǔ 3 diǎn qù huǒchē zhàn.
 • 我去火车站后面。
  Wǒ qù huǒchē zhàn hòumiàn.
 • 我们坐出租车去火车站。
  Wǒmen zuò chūzū chē qù huǒchē zhàn.
 • 我今天中午去火车站。
  Wǒ jīntiān zhōngwǔ qù huǒchē zhàn.
 • 我已经走唱歌火车站了。
  Wǒ yǐjīng zǒu chànggē huǒchē zhànle.

Palavras contendo 火 , por nível de HSK