Significado e pronúncia do 白

Caráter simplificado / tradicional

白 definição portuguesa

bái

 • branco

Níveis HSK


Exemplos de frases com 白

 • 雪是白的。
  Xuě shì bái de.
 • 我很爱穿那件白衣服。
  Wǒ hěn ài chuān nà jiàn bái yīfú.
 • 经过你这么一说,我终于明白了。
  Jīngguò nǐ zhème yī shuō, wǒ zhōngyú míngbáile.
 • 这个问题我想了很久才明白。
  Zhège wèntí wǒ xiǎngle hěnjiǔ cái míngbái.
 • 我明白你的意思了。
  Wǒ míngbái nǐ de yìsile.

Palavras contendo 白 , por nível de HSK