Significado e pronúncia do 百

Caráter simplificado / tradicional

百 definição portuguesa

bǎi

 • cem

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 百

 • 我卖了一百件衣服
  Wǒ màile yībǎi jiàn yīfú
 • 这个自行车五百多元。
  Zhège zìxíngchē wǔbǎi duō yuán.
 • 这次会议有两百多人参加。
  Zhè cì huìyì yǒu liǎng bǎi duō rén shēn jiā.
 • 动物园里有一百多种动物。
  Dòngwùyuán li yǒuyībǎi duō zhǒng dòngwù.
 • 任务完成百分之八十了。
  Rènwù wánchéng bǎi fēn zhī bāshíle.

Palavras contendo 百 , por nível de HSK