Significado e pronúncia do 还

Caráter simplificado
Caráter tradicional

还 definição portuguesa

hái

 • além disso

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 还

 • 妈妈 50 岁了,看起来还很年轻。
  Māmā 50 suìle, kàn qǐlái hái hěn niánqīng.
 • 我还少本书。
  Wǒ hái shǎo běn shū.
 • 杯子里还有水吗?
  Bēizi lǐ hái yǒu shuǐ ma?
 • 这是我的小儿子,他还有个哥哥。
  Zhè shì wǒ de xiǎo érzi, tā hái yǒu gè gēgē.
 • 你还要再等我 10 分钟。
  Nǐ hái yào zài děng wǒ 10 fēnzhōng.

Palavras contendo 还 , por nível de HSK