Significado e pronúncia do 送

Caráter simplificado / tradicional

送 definição portuguesa

sòng

 • doar

Níveis HSK


Characters with the same pronunciation


Exemplos de frases com 送

 • 爸爸送我去饭馆。
  Bàba sòng wǒ qù fànguǎn.
 • 我送你一本书。
  Wǒ sòng nǐ yī běn shū.
 • 我去送一个朋友。
  Wǒ qù sòng yīgè péngyǒu.
 • 奶奶非常喜欢我们送的礼物。
  Nǎinai fēicháng xǐhuān wǒmen sòng de lǐwù.
 • 今天是妈妈的生日,我们送一些花给她吧。
  Jīntiān shì māmā de shēngrì, wǒmen sòng yīxiē huā gěi tā ba.

Palavras contendo 送 , por nível de HSK