Significado e pronúncia do 一下

一下
Palavra simplificada / tradicional

一下 definição portuguesa

yī xià

 • um pouco

HSK level


Caráter

 • (yī): 1
 • (xià): sob

Exemplos de frases com 一下

 • 我去热一下米饭。
  Wǒ qù rè yīxià mǐfàn.
 • 我来介绍一下我的朋友。
  Wǒ lái jièshào yīxià wǒ de péngyǒu.
 • 太累了,让我休息一下。
  Tài lèile, ràng wǒ xiūxí yīxià.
 • 请等我一下。
  Qǐng děng wǒ yīxià.
 • 服务员,请帮我拿一下菜单。
  Fúwùyuán, qǐng bāng wǒ ná yīxià càidān.