Significado e pronúncia do 一起

一起
Palavra simplificada / tradicional

一起 definição portuguesa

yī qǐ

 • juntos

HSK level


Caráter


Exemplos de frases com 一起

 • 我们准备一起再玩(儿)一小时。
  Wǒmen zhǔnbèi yīqǐ zài wán (er) yī xiǎoshí.
 • 西瓜也要一起洗。
  Xīguā yě yào yīqǐ xǐ.
 • 我和你一起去北京。
  Wǒ hé nǐ yīqǐ qù běijīng.
 • 姐姐跟妈妈一起去公园了。
  Jiějiě gēn māmā yīqǐ qù gōngyuánle.
 • 如果你去,我就和你一起去。
  Rúguǒ nǐ qù, wǒ jiù hé nǐ yīqǐ qù.