Significado e pronúncia do 上午

上午
Palavra simplificada / tradicional

上午 definição portuguesa

shàng wǔ

 • manhã

HSK level


Caráter

 • (shàng): em
 • (wǔ): meio dia

Exemplos de frases com 上午

 • 昨天上午商店开了。
  Zuótiān shàngwǔ shāngdiàn kāile.
 • 上午冷,下午热。
  Shàngwǔ lěng, xiàwǔ rè.
 • 现在是上午10 点。
  Xiànzài shì shàngwǔ 10 diǎn.
 • 李大夫,您明天上午在医院吗?
  Lǐ dàfū, nín míngtiān shàngwǔ zài yīyuàn ma?