Significado e pronúncia do 下午

下午
Palavra simplificada / tradicional

下午 definição portuguesa

xià wǔ

 • a tarde

HSK level


Caráter

 • (xià): sob
 • (wǔ): meio dia

Exemplos de frases com 下午

 • 明天下午下雨。
  Míngtiān xiàwǔ xià yǔ.
 • 上午冷,下午热。
  Shàngwǔ lěng, xiàwǔ rè.
 • 现在是下午 3的20。
  Xiànzài shì xiàwǔ 3 de 20.
 • 我今天下午不去学校了。
  Wǒ jīntiān xiàwǔ bù qù xuéxiàole.
 • 他一个下午都坐在电视前。
  Tā yīgè xiàwǔ dōu zuò zài diànshì qián.