Significado e pronúncia do 下雨

下雨
Palavra simplificada / tradicional

下雨 definição portuguesa

xià yǔ

 • chuva

HSK level


Caráter

 • (xià): sob
 • (yǔ): chuva

Exemplos de frases com 下雨

 • 明天下午下雨。
  Míngtiān xiàwǔ xià yǔ.
 • 明天是不会下雨的。
  Míngtiān shì bù huì xià yǔ de.
 • 昨天下雨老师。
  Zuótiān xià yǔ lǎoshī.
 • 昨天下雨了。
  Zuótiān xià yǔle.
 • 虽然……但下雨了,虽然……但我们还是想去看电影。
  Suīrán……dàn xià yǔle, suīrán……dàn wǒmen háishì xiǎng qù kàn diànyǐng.