Significado e pronúncia do 东西

东西
Palavra simplificada
東西
Palavra tradicional

东西 definição portuguesa

dōng xi

 • coisa

HSK level


Caráter

 • (dōng): leste
 • 西 (xī): oo

Exemplos de frases com 东西

 • 我的电脑里有好多的东西。
  Wǒ de diànnǎo li yǒu hǎoduō de dōngxī.
 • 老师看见我在桌子上写东西。
  Lǎoshī kànjiàn wǒ zài zhuōzi shàng xiě dōngxī.
 • 我在商店买了很多东西。
  Wǒ zài shāngdiàn mǎile hěnduō dōngxī.
 • 我们东西来了。
  Wǒmen dōngxī láile.
 • 她去商店买东西了。
  Tā qù shāngdiàn mǎi dōngxīle.