Significado e pronúncia do 为什么

为什么
Palavra simplificada
為什麽
Palavra tradicional

为什么 definição portuguesa

wèi shén me

 • porque

HSK level


Caráter

 • (wèi): para
 • (shén): o que
 • (me): o que

Exemplos de frases com 为什么

 • 为什么要帮助你?
  Wèishéme yào bāngzhù nǐ?
 • 你为什么不喝点儿水呢?
  Nǐ wèishéme bù hē diǎn er shuǐ ne?
 • 别人都走了,为什么你还在这里?
  Biérén dōu zǒule, wèishéme nǐ hái zài zhèlǐ?
 • 你怎么了?不高兴了?为什么低着头?
  Nǐ zěnmeliǎo? Bù gāoxìngle? Wèishéme dīzhe tóu?
 • 你究竟为什么哭呢?
  Nǐ jiùjìng wèishéme kū ne?