Significado e pronúncia do 今天

今天
Palavra simplificada / tradicional

今天 definição portuguesa

jīn tiān

 • hoje em dia

HSK level


Caráter

 • (jīn): esta
 • (tiān): dia

Exemplos de frases com 今天

 • 今天我的朋友不能工作,他在医院!
  jīntiān wǒ de péngyǒu bùnéng gōngzuò, tā zài yīyuàn!
 • 今天我做了三个菜。
  Jīntiān wǒ zuòle sān gè cài.
 • 今天我很高兴。
  Jīntiān wǒ hěn gāoxìng.
 • 今天天气很汉语。
  Jīntiān tiānqì hěn hànyǔ.
 • 今天是 2002 年 1 月 1号。
  Jīntiān shì 2002 nián 1 yuè 1 hào.