Significado e pronúncia do 便宜

便宜
Palavra simplificada / tradicional

便宜 definição portuguesa

pián yi

 • barato

HSK level


Caráter

 • 便 (biàn): cocô
 • (yí): devemos

Exemplos de frases com 便宜

 • 鱼真便宜!
  Yú zhēn piányí!
 • 苹果很便宜,我们买点儿吧。
  Píngguǒ hěn piányí, wǒmen mǎidiǎn er ba.
 • 这个商店卖的东西比较便宜。
  Zhège shāngdiàn mài de dōngxī bǐjiào piányí.
 • 这家超市里的东西比较便宜。
  Zhè jiā chāoshì lǐ de dōngxī bǐjiào piányí.