Significado e pronúncia do 保护

保护
Palavra simplificada
保護
Palavra tradicional

保护 definição portuguesa

bǎo hù

 • proteção

HSK level


Caráter

 • (bǎo): proteger
 • (hù): proteger

Exemplos de frases com 保护

 • 人们应该保护环境。
  Rénmen yīnggāi bǎohù huánjìng.
 • 妈妈很注意保护皮肤。
  Māmā hěn zhùyì bǎohù pífū.
 • 为了保护环境,请不要使用塑料袋 。
  Wèile bǎohù huánjìng, qǐng bùyào shǐyòng sùliào dài.
 • 我们需要保护自然环境。
  Wǒmen xūyào bǎohù zìrán huánjìng.