Significado e pronúncia do 公共汽车

公共汽车
Palavra simplificada
公共汽車
Palavra tradicional

公共汽车 definição portuguesa

gōng gòng qì chē

 • ônibus

HSK level


Caráter

 • (gōng): público
 • (gòng): total
 • (qì): vapor
 • (chē): carro

Exemplos de frases com 公共汽车

 • 坐公共汽车去上班。
  Zuò gōnggòng qìchē qù shàngbān.
 • 坐公共汽车去,要 20 分钟。
  Zuò gōnggòng qìchē qù, yào 20 fēnzhōng.
 • 我们可以坐 10路公共汽车去。
  Wǒmen kěyǐ zuò 10 lù gōnggòng qìchē qù.
 • 你是开车去还是坐公共汽车去?
  Nǐ shì kāichē qù háishì zuò gōnggòng qìchē qù?