Significado e pronúncia do 动物

动物
Palavra simplificada
動物
Palavra tradicional

动物 definição portuguesa

dòng wù

 • animal

HSK level


Caráter

 • (dòng): mover
 • (wù): coisas

Exemplos de frases com 动物

 • 动物园里有一百多种动物。
  Dòngwùyuán li yǒuyībǎi duō zhǒng dòngwù.
 • 我特别喜欢到动物园去看大熊猫。
  Wǒ tèbié xǐhuān dào dòngwùyuán qù kàn dà xióngmāo.
 • 每次去动物园,儿子最喜欢看的就是老虎。
  Měi cì qù dòngwùyuán, érzi zuì xǐhuān kàn de jiùshì lǎohǔ.