Significado e pronúncia do 努力

努力
Palavra simplificada / tradicional

努力 definição portuguesa

nǔ lì

 • trabalhar duro

HSK level


Caráter

 • (nǔ): nu
 • (lì): força

Exemplos de frases com 努力

 • 学生们学习很努力。
  Xuéshēngmen xuéxí hěn nǔlì.
 • 这个同学学习很认真,很努力。
  Zhège tóngxué xuéxí hěn rènzhēn, hěn nǔlì.
 • 努力是取得成功的保证。
  Nǔlì shì qǔdé chénggōng de bǎozhèng.
 • 你并不笨,只是需要更努力。
  Nǐ bìng bù bèn, zhǐshì xūyào gèng nǔlì.
 • 她很聪明,并且很努力。
  Tā hěn cōngmíng, bìngqiě hěn nǔlì.