Significado e pronúncia do 医院

医院
Palavra simplificada
醫院
Palavra tradicional

医院 definição portuguesa

yī yuàn

 • hospital

HSK level


Caráter

 • (yī): médico
 • (yuàn): hospital

Exemplos de frases com 医院

 • 今天我的朋友不能工作,他在医院!
  jīntiān wǒ de péngyǒu bùnéng gōngzuò, tā zài yīyuàn!
 • 我在医院工作。
  Wǒ zài yīyuàn gōngzuò.
 • 他是这个医院里的医生。
  Tā shì zhège yīyuàn lǐ de yīshēng.
 • 这是一个大医院。
  Zhè shì yīgè dà yīyuàn.
 • 我丈夫在医院工作。
  Wǒ zhàngfū zài yīyuàn gōngzuò.