Significado e pronúncia do 十分

十分
Palavra simplificada / tradicional

十分 definição portuguesa

shí fēn

 • muito

HSK level


Caráter

 • (shí): dez
 • (fēn): minuto

Exemplos de frases com 十分

 • 请大家休息一会儿,十分钟后继续上课。
  Qǐng dàjiā xiūxí yīhuǐ'er, shífēnzhōng hòu jìxù shàngkè.
 • 我对今天的演出十分满意。
  Wǒ duì jīntiān de yǎnchū shífēn mǎnyì.
 • 她做事十分仔细。
  Tā zuòshì shí fēn zǐxì.
 • 你十分冷静地面对这个问题。
  Nǐ shífēn lěngjìng dì miàn duì zhège wèntí.