Significado e pronúncia do 原因

原因
Palavra simplificada / tradicional

原因 definição portuguesa

yuán yīn

 • o motivo

HSK level


Caráter

 • (yuán): original
 • (yīn): porque

Exemplos de frases com 原因

 • 他把原因解释得很清楚。
  Tā bǎ yuányīn jiěshì dé hěn qīngchǔ.
 • 他把这件事的原因给大家说明了一下。
  Tā bǎ zhè jiàn shì de yuányīn gěi dàjiā shuōmíngliǎo yīxià.
 • 我已经找出问题的原因了。
  Wǒ yǐjīng zhǎo chū wèntí de yuányīnle.