Significado e pronúncia do 可以

可以
Palavra simplificada / tradicional

可以 definição portuguesa

kě yǐ

 • pode

HSK level


Caráter

 • (kě): pode
 • (yǐ): para

Exemplos de frases com 可以

 • 但是我觉得您可以喝咖啡。
  Dànshì wǒ juédé nín kěyǐ hē kāfēi.
 • 你可以开我的车去上班。
  Nǐ kěyǐ kāi wǒ de jū qù shàngbān.
 • 这个菜做得还可以。
  Zhège cài zuò dé hái kěyǐ.
 • 我们可以坐 10路公共汽车去。
  Wǒmen kěyǐ zuò 10 lù gōnggòng qìchē qù.
 • 老师,我可以问你一个问题吗?
  Lǎoshī, wǒ kěyǐ wèn nǐ yīgè wèntí ma?