Significado e pronúncia do 可能

可能
Palavra simplificada / tradicional

可能 definição portuguesa

kě néng

 • maio

HSK level


Caráter

 • (kě): pode
 • (néng): pode

Exemplos de frases com 可能

 • 可能他正在忙。
  Kěnéng tā zhèngzài máng.
 • 我可能不能去上班了。
  Wǒ kěnéng bùnéng qù shàngbānle.
 • (学汉字)开始可能会觉得有点难。
  (Xué hànzì) kāishǐ kěnéng huì juédé yǒudiǎn nán.
 • 这件事,完全是可能的。
  Zhè jiàn shì, wánquán shì kěnéng de.