Significado e pronúncia do 右边

右边
Palavra simplificada
右邊
Palavra tradicional

右边 definição portuguesa

yòu bian

 • direito

HSK level


Caráter

 • (yòu): direito
 • (biān): lado

Exemplos de frases com 右边

 • 右边第一个男人是我丈夫。
  Yòubiān dì yī gè nánrén shì wǒ zhàngfū.
 • 左边的那个杯子是你的,右边的是我的。
  Zuǒbiān dì nàgè bēizi shì nǐ de, yòubiān de shì wǒ de.
 • 王医生右边那个人是谁?
  Wáng yīshēng yòubiān nàgè rén shì shuí?