Significado e pronúncia do 同学

同学
Palavra simplificada
同學
Palavra tradicional

同学 definição portuguesa

tóng xué

 • colega de classe

HSK level


Caráter

 • (tóng): com
 • (xué): aprender

Exemplos de frases com 同学

 • 同学们,你们好!
  Tóngxuémen, nǐmen hǎo!
 • 星期二同学请我去饭馆吃饭。
  Xīngqí'èr tóngxué qǐng wǒ qù fànguǎn chīfàn.
 • 我和同学们在踢足球。
  Wǒ hé tóngxuémen zài tī zúqiú.
 • 同学们,下面我们开始做练习。
  Tóngxuémen, xiàmiàn wǒmen kāishǐ zuò liànxí.
 • 这个同学学习很认真,很努力。
  Zhège tóngxué xuéxí hěn rènzhēn, hěn nǔlì.