Significado e pronúncia do 周末

周末
Palavra simplificada / tradicional

周末 definição portuguesa

zhōu mò

 • final de semana

HSK level


Caráter

 • (zhōu): semana
 • (mò): fim

Exemplos de frases com 周末

 • 我准备周末把房间打扫一下。
  Wǒ zhǔnbèi zhōumò bǎ fángjiān dǎsǎo yīxià.
 • 这件事,在周末前必须完成。
  Zhè jiàn shì, zài zhōumò qián bìxū wánchéng.
 • 这个周末你有什么安排?
  Zhège zhōumò nǐ yǒu shé me ānpái?
 • 我想周末去参观长城。
  Wǒ xiǎng zhōumò qù cānguān chángchéng.
 • 他邀请周末去他家做客。
  Tā yāoqǐng zhōumò qù tā jiā zuòkè.