Significado e pronúncia do 哥哥

哥哥
Palavra simplificada / tradicional

哥哥 definição portuguesa

gē ge

 • irmão

HSK level


Caráter

 • (gē): irmão

Exemplos de frases com 哥哥

 • 哥哥比弟弟高。
  Gēgē bǐ dìdì gāo.
 • 最左边的是哥哥的妻子。
  Zuì zuǒbiān de shì gēgē de qīzi.
 • 哥哥的眼睛是什么颜色的?
  Gēgē de yǎnjīng shì shénme yánsè de?
 • 我哥哥开了一家公司。
  Wǒ gēgē kāile yījiā gōngsī.
 • 这是我的小儿子,他还有个哥哥。
  Zhè shì wǒ de xiǎo érzi, tā hái yǒu gè gēgē.