Significado e pronúncia do 商店

商店
Palavra simplificada / tradicional

商店 definição portuguesa

shāng diàn

 • loja

HSK level


Caráter

 • (shāng): quociente
 • (diàn): fazer compras

Exemplos de frases com 商店

 • 昨天上午商店开了。
  Zuótiān shàngwǔ shāngdiàn kāile.
 • 我在商店买了很多东西。
  Wǒ zài shāngdiàn mǎile hěnduō dōngxī.
 • 商店在学校后面。
  Shāngdiàn zài xuéxiào hòumiàn.
 • 商店里有很多人。
  Shāngdiàn li yǒu hěnduō rén.
 • 她去商店买东西了。
  Tā qù shāngdiàn mǎi dōngxīle.