Significado e pronúncia do 妹妹

妹妹
Palavra simplificada / tradicional

妹妹 definição portuguesa

mèi mei

 • irmã mais nova

HSK level


Caráter

 • (mèi): irmã

Exemplos de frases com 妹妹

 • 我家有妈妈、爸爸、妹妹和我。
  Wǒjiā yǒu māmā, bàba, mèimei hé wǒ.
 • 给你介绍我妹妹。
  Gěi nǐ jièshào wǒ mèimei.
 • 我有两个妹妹。
  Wǒ yǒu liǎng gè mèimei.
 • 妹妹会唱歌,也会跳舞。
  Mèimei huì chànggē, yě huì tiàowǔ.
 • 妹妹不但……喜欢唱歌,不但……爱跳舞。
  Mèimei bùdàn……xǐhuān chànggē, bùdàn……ài tiàowǔ.