Significado e pronúncia do 妻子

妻子
Palavra simplificada / tradicional

妻子 definição portuguesa

qī zi

 • esposa

HSK level


Caráter

 • (qī): esposa
 • (zi): criança

Exemplos de frases com 妻子

 • 最左边的是哥哥的妻子。
  Zuì zuǒbiān de shì gēgē de qīzi.
 • 我妻子上班去了。
  Wǒ qīzi shàngbān qùle.
 • 我妻子的性格非常好,从不发脾气。
  Wǒ qīzi dì xìnggé fēicháng hǎo, cóng bù fā píqì.
 • 我和我妻子有共同的理想和生活目标。
  Wǒ hé wǒ qīzi yǒu gòngtóng de lǐxiǎng hé shēnghuó mùbiāo.