Significado e pronúncia do 学校

学校
Palavra simplificada
學校
Palavra tradicional

学校 definição portuguesa

xué xiào

 • escola

HSK level


Caráter

 • (xué): aprender
 • (xiào): escola

Exemplos de frases com 学校

 • 他在学校前面。
  Tā zài xuéxiào qiánmiàn.
 • 你们学校有多少学生?
  Nǐmen xuéxiào yǒu duōshǎo xuéshēng?
 • 商店在学校后面。
  Shāngdiàn zài xuéxiào hòumiàn.
 • 我们都在学校里。
  Wǒmen dōu zài xuéxiào lǐ.
 • 这个学校太大了。
  Zhège xuéxiào tài dàle.