Significado e pronúncia do 学生

学生
Palavra simplificada
學生
Palavra tradicional

学生 definição portuguesa

xué sheng

 • aluna

HSK level


Caráter

 • (xué): aprender
 • (shēng): dar à luz

Exemplos de frases com 学生

 • 那些学生不听老师。
  Nàxiē xuéshēng bù tīng lǎoshī.
 • 我不是学生。
  Wǒ bùshì xuéshēng.
 • 你们学校有多少学生?
  Nǐmen xuéxiào yǒu duōshǎo xuéshēng?
 • 我是一个学生。
  Wǒ shì yīgè xuéshēng.
 • 我们都是学生。
  Wǒmen dōu shì xuéshēng.