Significado e pronúncia do 客厅

客厅
Palavra simplificada
客廳
Palavra tradicional

客厅 definição portuguesa

kè tīng

  • sala de estar

HSK level


Caráter

  • (kè): cliente
  • (tīng): corredor

Exemplos de frases com 客厅

  • 爸爸正在客厅看电视呢。
    Bàba zhèngzài kètīng kàn diànshì ne.
  • 客厅正面的墙上,正中挂着父的画像。
    Kètīng zhèngmiàn de qiáng shàng, zhèngzhòng guàzhe fù de huàxiàng.