Significado e pronúncia do 对不起

对不起
Palavra simplificada
對不起
Palavra tradicional

对不起 definição portuguesa

duì bu qǐ

 • desculpe

HSK level


Caráter

 • (duì): corrigir
 • (bù): não
 • (qǐ): de

Exemplos de frases com 对不起

 • 对不起,我不爱你了,我爱她!
  Duìbùqǐ, wǒ bù ài nǐle, wǒ ài tā!
 • 对不起,我错了。
  Duìbùqǐ, wǒ cuòle.
 • 对不起,我今天又迟到了。
  Duìbùqǐ, wǒ jīntiān yòu chídàole.
 • 请别生气,是我错了,对不起。
  Qǐng bié shēngqì, shì wǒ cuòle, duìbùqǐ.
 • 对不起,医院里不能抽烟。
  Duìbùqǐ, yīyuàn lǐ bùnéng chōuyān.