Significado e pronúncia do 小时

小时
Palavra simplificada
小時
Palavra tradicional

小时 definição portuguesa

xiǎo shí

 • hora

HSK level


Caráter

 • (xiǎo): pequeno
 • (shí): tempo

Exemplos de frases com 小时

 • 我们准备一起再玩(儿)一小时。
  Wǒmen zhǔnbèi yīqǐ zài wán (er) yī xiǎoshí.
 • 我看了一小时的书。
  Wǒ kànle yī xiǎoshí de shū.
 • 你先去,我一个小时后再去。
  Nǐ xiān qù, wǒ yīgè xiǎoshí hòu zài qù.
 • 我用了两个小时打扫房间。
  Wǒ yòngle liǎng gè xiǎoshí dǎsǎo fángjiān.
 • 这是我小时候的照片。
  Zhè shì wǒ xiǎoshíhòu de zhàopiàn.