Significado e pronúncia do 工作

工作
Palavra simplificada / tradicional

工作 definição portuguesa

gōng zuò

 • empregos

HSK level


Caráter

 • (gōng): trabalhos
 • (zuò): faço

Exemplos de frases com 工作

 • 今天我的朋友不能工作,他在医院!
  jīntiān wǒ de péngyǒu bùnéng gōngzuò, tā zài yīyuàn!
 • 我很喜欢现在的工作。
  Wǒ hěn xǐhuān xiànzài de gōngzuò.
 • 我在医院工作。
  Wǒ zài yīyuàn gōngzuò.
 • 你是做什么工作的?
  Nǐ shì zuò shénme gōngzuò de?
 • 我在机场工作了三年了。
  Wǒ zài jīchǎng gōngzuòle sān niánle.