Significado e pronúncia do 已经

已经
Palavra simplificada
已經
Palavra tradicional

已经 definição portuguesa

yǐ jīng


HSK level


Caráter

 • (yǐ): já
 • (jīng): através

Exemplos de frases com 已经

 • 我来中国 1 个月了,已经会用筷子了。
  Wǒ lái zhōngguó 1 gè yuèle, yǐjīng huì yòng kuàizile.
 • 我已经找出问题了,晚上问你。
  Wǒ yǐjīng zhǎo chū wèntíle, wǎnshàng wèn nǐ.
 • 我已经走唱歌火车站了。
  Wǒ yǐjīng zǒu chànggē huǒchē zhànle.
 • 我们已经吃完饭了。
  Wǒmen yǐjīng chī wán fànle.
 • 这个词是什么已经?
  Zhège cí shì shénme yǐjīng?